Đất vườn ven biển Bình Thuận – Xã Sông Luỹ – 11,792 m2