Đất vườn ven biển Bình Thuận – Xã Hoà Thắng – 4,830m