Đất vườn ven biển Bình Thuận – Xã HàmThuận Nam – 4,282 m2