Đất vườn ven biển Bình Thuận – Xã HàmThuận Nam – 325.3m2